Langs jernbanegjerdet står en minnestein til minne om kong Oscar 2. som tok det
første spadestikk til Setesdalsbanen i 1891.

Grim gård lå her på 1700 og 1800-tallet. Det var familien Mørch som eide Grim gård og hele
Grimsområdet frem til 1871 da det ble solgt til Kristiansand kommune.

Broa over Grimsbekken

Grimsbekken er lagt i rør fra Grimsbroen. Setesdalsveien som tidligere het Markeveien gikk over
Grimsbekken på dette stedet. Setesdalsveien var tidligere den Mandalske postveien som førte
vestover fra Kristiansand, over Kvislevannet og Farvannet til Mandal. Nåværende Grimsbro ble
bygd i 1782. Den har en hvelvet steinkonstruksjon som skal være den eldste i sitt slag i Agder.

Grimsbekken er i dette området helt åpen og renner nesten som "i gamle dager".

Eidsvollsmann Mørchs gate går over Grimsbekken fra Grimsvollen til Artillerivollen.

dfg

Grimsbekken går her i en bue fra Grimstunet og videre paralellelt med Artillerivollen

Samme som nr 4 Bildet viser Nedre mølle retning Ravnedalen

Omtrent der hvor stien krysser Grimsbekken lå Nedre mølle. Mølleanlegget ble revet i 1914.
Den lille fossen som ennå eksisterer drev møllehjulet.Bildet viser veien inn mot Enrum og huset sees i dag på andre siden av veien.

Egelunden var på slutten av 1800-tallet en festplass for kristiansanderne.
17. mai toget gikk fra byens torg, opp Setesdalsveien til Egelunden, hvor
det var taler, leker og underholdning. Så sent som i 1945 gikk 17. toget
til Egelunden. Jernbanen hadde et lite stoppested som bar navnet
"Grimsbroen" like under Jernbanebroa over Setesdalsveien.